تعرفه خدمات - مجتمع چاپ اندیشه برتر

6 ساعته
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی1000یک رو2002906  ساعت  6ساعته

265,000

?
2تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو1000یک رو2102976  ساعت  6ساعته

330,000

?
3گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی1000یک رو2002906  ساعت  6ساعته

380,000

?
4گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی2000یک رو2002906  ساعت  6 ساعته

615,000

?
5گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی2000دورو2002906  ساعت  6 ساعته

708,000

?
6تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی1000دورو2002906  ساعت  6ساعته

346,000

?
7تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو2102976  ساعت  ساعته 6

450,000

?
8گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی1000دورو2002906  ساعت  6ساعته

460,000

?
9گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1452006  ساعت  6ساعته

318,000

?
10گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1452006  ساعت  6 ساعته

205,000

?
11تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو1000یک رو2101486  ساعت  6ساعته

180,000

?
12تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1452006  ساعت  6ساعته

145,000

?
13گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی2000دورو1452006  ساعت  6ساعته

365,000

?
14تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو2101486  ساعت  6 ساعتی

240,000

?
15گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی1000دورو1452006  ساعت  6ساعته

245,000

?
16تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 1000تایی1000یک رو1481056  ساعت  6 ساعتی

95,000

?
17تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی1000دورو1452006  ساعت  6ساعته

185,000

?
18گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1001456  ساعت  6ساعته

165,000

?
19گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1001456  ساعت  6 ساعته

106,000

?
20تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1001456  ساعت  6ساعته

78,000

?
21گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی2000دورو1001456  ساعت  6ساعته

185,000

?
22تحریر 80گرمی A6 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو1481056  ساعت  6 ساعتی

125,000

?
23گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی1000دورو1001456  ساعت  6ساعته

125,000

?
24تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی1000دورو1001456  ساعت  6ساعته

98,000

?
25گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 1000 تایی1000یک رو1002006  ساعت  6 ساعته

160,000

?
26لیبل بدون روکش1000یک رو85486  ساعت  6ساعت

98,000

?
کارت ویزیت ساده
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1سلفون براق یکرو1000یک رو85485  روز  عادی

1  روز  فوری

59,000

64,000

?
2سلفون براق دورو1000دورو85485  روز  عادی

1  روز  فوری

76,000

81,000

?
3سلفون مات یکرو1000یک رو85485  روز  عادی

1  روز  فوری

59,000

64,000

?
4سلفون مات دورو1000دورو85485  روز  عادی

1  روز  فوری

76,000

81,000

?
5سلفون براق طلاکوب1000دورو854810  روز177,000 ?
6سلفون مات طلاکوب1000دورو854810  روز177,000 ?
7لیبل سلفون براق1000یک رو85485  روز  عادی

2  روز  فوری

77,000

82,000

?
8لیبل سلفون مات1000یک رو854810  روز77,000 ?
9لیبل سلفون براق طلاکوب1000یک رو854810  روز  عادی

4  روز  فوری

128,000

148,000

?
10لیبل سلفون مات طلاکوب1000یک رو854812  روز130,000 ?
11لیبل بدون روکش طلاکوب1000یک رو854810  روز  عادی

4  روز  فوری

122,000

190,000

?
12لیبل بدون روکش1000یک رو85487  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعت

71,000

76,000

98,000

?
13سلفون مخملی یکرو1000یک رو85487  روز170,000 ?
14سلفون مخملی دورو1000دورو85487  روز180,000 ?
15گلاسه بدون روکش یکرو1000یک رو85487  روز50,000 ?
16گلاسه بدون روکش دورو1000دورو85487  روز60,000 ?
17کتان یکرو1000یک رو85485  روز  عادی

2  روز  فوری

96,000

100,000

?
18کتان دورو1000دورو85485  روز  عادی

2  روز  فوری

100,000

105,000

?
19کتان یکرو طلاکوب1000یک رو85486  روز205,000 ?
20کتان دورو طلاکوب1000دورو85486  روز210,000 ?
کارت ویزیت فانتزی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1لمینت برجسته1000دورو90607  روز  عادی

3  روز  فوری

208,000

215,000

?
2لمینت برجسته ویزیتی1000دورو85487  روز  عادی

3  روز  فوری

168,000

175,000

?
3لمینت برجسته مربع1000دورو60607  روز  عادی

3  روز  فوری

158,000

165,000

?
4لمینت برجسته طلاکوب1000دورو906010  روز  عادی

3  روز  فوری

355,000

375,000

?
5لمینت برجسته ویزیتی طلاکوب1000دورو854812  روز  عادی

5  روز  فوری

330,000

360,000

?
6لمینت برجسته طلاکوب مربع 1000دورو606010  روز  عادی

3  روز  فوری

265,000

285,000

?
7لمینت براق1000دورو90607  روز  عادی

2  روز  فوری

204,000

210,000

?
8لمینت مات1000دورو90607  روز  عادی

3  روز  فوری

295,000

303,000

?
9لمینت براق ویزیتی1000دورو854810  روز163,000 ?
10لمینت مات ویزیتی1000دورو854810  روز240,000 ?
11لمینت براق مربع1000دورو60608  روز  عادی

4  روز  فوری

130,000

160,000

?
12لمینت مات مربع1000دورو60609  روز  عادی

5  روز  فوری

196,000

240,000

?
13لمینت براق ویزیتی طلاکوب1000دورو85487  روز  عادی

3  روز  فوری

280,000

350,000

?
14لمینت مات ویزیتی طلاکوب1000دورو85488  روز  عادی

4  روز  فوری

380,000

480,000

?
15لمینت براق ( چند لتی )1000دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

230,000

260,000

?
16لمینت مات (چند لتی)1000دورو90607  روز  عادی

3  روز  فوری

360,000

380,000

?
17لمینت براق طرح موج1000دورو90606  روز  عادی

2  روز  فوری

204,000

210,000

?
18لمینت مات طرح موج1000دورو90606  روز  عادی

2  روز  فوری

300,000

360,000

?
19طلاکارت لمینت براق دورگرد1000دورو90606  روز  عادی

3  روز  فوری

330,000

350,000

?
20طلاکارت لمینت مات دورگرد1000دورو90607  روز  عادی

3  روز  فوری

460,000

530,000

?
21کتان دورگرد1000دورو90605  روز138,000 ?
22کتان دورگرد طلاکوب1000دورو90607  روز295,000 ?
23کتان لمینت1000دورو906012  روز255,000 ?
24کتان لمینت مربع1000دورو606012  روز210,000 ?
25کتان لمینت طلاکوب1000دورو906014  روز380,000 ?
26کتان لمینت طلاکوب مربع1000دورو606014  روز320,000 ?
27گلاسه بدون روکش دورگرد1000دورو90608  روز98,000 ?
28سلفون براق دور گرد1000دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

103,000

110,000

?
29سلفون مات دورگرد1000دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

103,000

110,000

?
30سلفون براق طرح موج1000دورو59895  روز  عادی

2  روز  فوری

130,000

160,000

?
31سلفون مات طرح موج1000دورو90606  روز   عادی

2  روز  فوری

130,000

160,000

?
32سلفون مخملی دورگرد1000دورو90607  روز245,000 ?
33سلفون مات دورگرد طلاکوب1000دورو90606  روز  عادی

3  روز  فوری

273,000

293,000

?
34سلفون مخملی دورگرد طلاکوب1000دورو90607  روز400,000 ?
لیبل
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1لیبل سلفون براق1000یک رو85485  روز  عادی

2  روز  فوری

77,000

82,000

?
2لیبل سلفون مات1000یک رو854810  روز77,000 ?
3لیبل سلفون براق طلاکوب1000یک رو854810  روز  عادی

4  روز  فوری

128,000

148,000

?
4لیبل سلفون مات طلاکوب1000یک رو854812  روز130,000 ?
5لیبل بدون روکش طلاکوب1000یک رو854810  روز  عادی

4  روز  فوری

122,000

190,000

?
6لیبل بدون روکش1000یک رو85487  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعت

71,000

76,000

98,000

?
کارت ویزیت های 500 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1سلفون براق دورگرد 500تایی500دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

72,000

80,000

?
2سلفون مات دورگرد 500 تایی500دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

72,000

80,000

?
3لمینت براق 500 تایی500دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

118,000

125,000

?
4لمینت مات 500 تایی500دورو90605  روز  عادی

2  روز  فوری

170,000

177,000

?
تحریر 80 گرمی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی1000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

215,000

230,000

265,000

?
2تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی1000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

298,000

310,000

346,000

?
3تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

105,000

115,000

145,000

?
4تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی1000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

146,000

155,000

185,000

?
5تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

52,000

58,000

78,000

?
6تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی1000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

72,000

78,000

98,000

?
7تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

90,000

105,000

?
8تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 1000 تایی1000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

100,000

120,000

?
تحریر 80 گرمی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 2000 تایی2000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

345,000

365,000

?
2تحریر 80 گرم - A4 دورو - 2000 تایی2000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

435,000

455,000

?
3تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

170,000

185,000

?
4تحریر 80 گرم - A5 دورو - 2000 تایی2000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

215,000

230,000

?
5تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

85,000

95,000

?
6تحریر 80 گرم - A6 دورو - 2000 تایی2000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

110,000

118,000

?
7تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

130,000

145,000

?
8تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 2000 تایی2000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

170,000

190,000

?
تحریر 80 گرمی 5000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرمی A4 یکرو 5000 تایی5000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

730,000

755,000

?
2تحریر 80 گرمی A4 دورو 5000 تایی5000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

850,000

875,000

?
3تحریر 80گرمی A5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

365,000

385,000

?
4تحریر 80 گرمی A5 دورو 5000 تایی5000دورو1452000    

5  روز  عادی

2  روز  فوری

0

425,000

445,000

?
5تحریر 80گرمی A6 یکرو 5000 تایی5000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

180,000

195,000

?
6تحریر 80 گرمی A6 دورو 5000 تایی5000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

210,000

225,000

?
7تحریر 80 گرمی 10x20 یکرو 5000 تایی5000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

300,000

320,000

?
8تحریر 80 گرمی 10x20 دورو 5000 تایی5000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

330,000

360,000

?
9تحریر 80 گرمی 10x10 یکرو 5000 تایی5000دورو1001005  روز  عادی

2  روز  فوری

180,000

195,000

?
گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی1000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

330,000

345,000

380,000

?
2گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی1000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

410,000

425,000

460,000

?
3گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعته

166,000

176,000

205,000

?
4گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی1000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

205,000

215,000

245,000

?
5گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعته

82,000

86,000

106,000

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی1000دورو1001450    

5  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

0

102,000

107,000

125,000

?
7گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 1000 تایی1000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعته

130,000

140,000

160,000

?
8گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 1000 تایی1000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

160,000

180,000

?
گلاسه 135 گرمی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی2000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعته

582,000

602,000

615,000

?
2گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی2000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعته

672,000

692,000

708,000

?
3گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

290,000

305,000

318,000

?
4گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی2000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

335,000

350,000

365,000

?
5گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

145,000

155,000

165,000

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی2000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

165,000

175,000

185,000

?
7گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 2000 تایی2000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

220,000

260,000

?
8گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 2000 تایی2000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

260,000

290,000

?
9گلاسه 135گرمی 10X10 یکرو 2000 تایی2000دورو1001005  روز  عادی

2  روز  فوری

145,000

155,000

?
گلاسه 135 گرمی 5000تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی 5000 تایی A4 یکرو5000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

1,335,000

1,360,000

?
2گلاسه 135 گرمی A4دورو 5000 تایی5000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

1,450,000

1,475,000

?
3گلاسه 135 گرمیA5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

665,000

685,000

?
4گلاسه 135گرمی A5 دورو 5000 تایی 5000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

722,000

742,000

?
5گلاسه135 گرمی A6 یکرو 5000 تایی5000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

332,000

347,000

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 5000 تایی5000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

360,000

375,000

?
7گلاسه 135 گرمی10x20 یکرو 5000 تایی5000یک رو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

480,000

500,000

?
8گلاسه 135 گرمی 10x20دورو 5000 تایی5000دورو1002005  روز  عادی

2  روز  فوری

550,000

570,000

?
تحریر استاندارد
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی یکرو1000یک رو2102975  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

280,000

295,000

330,000

?
2تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو2102975  روز  عادی

6  ساعت  ساعته 6

2  روز  فوری

400,000

450,000

415,000

?
3تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو1000یک رو2101485  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6ساعته

140,000

150,000

180,000

?
4تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو2101482  روز  فوری

5  روز  عادی

6  ساعت  6 ساعتی

210,000

200,000

240,000

?
5تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 1000تایی1000یک رو1481057  روز  عادی

2  روز  فوری

6  ساعت  6 ساعتی

70,000

75,000

95,000

?
6تحریر 80گرمی A6 استاندارد 1000 تایی دورو1000دورو1481052  روز  فوری

5  روز  عادی

6  ساعت  6 ساعتی

105,000

100,000

125,000

?
7تحریر 80 گرمی A4 استاندراد 2000 تایی2000یک رو2102975  روز  عادی

2  روز  فوری

440,000

460,000

?
8تحریر 80گرمی A4 استاندارد 2000 تایی دورو2000دورو2102977  روز  عادی

2  روز  فوری

575,000

595,000

?
9تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو2000یک رو2101485  روز  عادی

2  روز  فوری

220,000

235,000

?
10تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی دورو2000دورو2101487  روز  عادی

2  روز  فوری

285,000

300,000

?
11تحریر80گرمی A6 استاندارد یکرو 2000تایی2000یک رو1481057  روز  عادی

2  روز  فوری

110,000

120,000

?
12تحریر 80گرمی A6 استاندارد 2000 تایی دورو2000دورو1481057  روز  عادی

2  روز  فوری

140,000

150,000

?
13تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000تایی5000یک رو2102975  روز  عادی

2  روز  فوری

920,000

945,000

?
14تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000 تایی دورو5000دورو2102972  روز  فوری

5  روز  عادی

1,115,000

1,090,000

?
15 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی یکرو 5000یک رو2101485  روز  عادی

2  روز  فوری

455,000

475,000

?
16تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی دورو5000دورو2101482  روز  فوری

5  روز  عادی

565,000

545,000

?
17تحریر80گرمی A6 استاندارد 5000تایی یکرو 5000یک رو1481057  روز  عادی

2  روز  فوری

230,000

245,000

?
18تحریر 80گرمی A6 استاندارد 5000 تایی دورو5000دورو1481052  روز  فوری

5  روز  عادی

285,000

270,000

?
پوستر تحریر80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 100X701000یک رو6909902  روز3,200,000 ?
2پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 50x701000یک رو6904902  روز1,450,000 ?
3پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 100X702000یک رو6909902  روز4,800,000 ?
4پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 50x702000یک رو6904902  روز2,150,000 ?
5پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X901000یک رو90602  روز3,000,000 ?
6پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X902000یک رو59892  روز4,500,000 ?
7پوستر تحریر 80گرمی 1000 تایی 60X451000یک رو5904402  روز1,350,000 ?
8پوستر تحریر 80گرمی 2000 تایی 60X452000یک رو5904402  روز2,000,000 ?
9پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 1000 تایی1000یک رو4002902  روز680,000 ?
10پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 1000 تایی1000دورو4003002  روز1,090,000 ?
11پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 2000 تایی2000یک رو4002902  روز1,000,000 ?
12پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو2000 تایی2000دورو4002902  روز1,450,000 ?
13پوستر تحریر 80گرمی A3 یکرو 5000 تایی2000یک رو4002902  روز2,300,000 ?
14پوستر تحریر 80گرمی A3 دورو 5000 تایی5000دورو4002902  روز2,400,000 ?
15پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 1000 تایی1000یک رو4803402  روز780,000 ?
16پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 2000 تایی2000یک رو4803402  روز1,400,000 ?
17پوستر تحریر 80گرمی B3 یکرو 5000 تایی5000یک رو4803402  روز2,300,000 ?
پوستر گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 100X701000یک رو6909902  روز4,500,000 ?
2پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 100X702000یک رو6909902  روز7,200,000 ?
3پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 50x701000یک رو6904902  روز2,150,000 ?
4پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی50x702000یک رو6904902  روز3,580,000 ?
5پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 60x901000یک رو59892  روز3,900,000 ?
6پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 60x902000یک رو59892  روز6,200,000 ?
7پوستر گلاسه 135گرمی 1000 تایی 45x601000یک رو5904502  روز1,840,000 ?
8پوستر گلاسه 135گرمی 2000 تایی 45x602000یک رو6004502  روز2,980,000 ?
9پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 1000 تایی1000یک رو4002902  روز930,000 ?
10پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 1000 تایی1000دورو4002902  روز1,335,000 ?
11پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 2000 تایی2000یک رو4803402  روز1,490,000 ?
12پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 2000 تایی2000دورو4002902  روز1,930,000 ?
13پوستر گلاسه 135 گرمی A3 یکرو 5000 تایی5000یک رو4002902  روز2,980,000 ?
14پوستر گلاسه 135 گرمی A3 دورو 5000 تایی5000دورو4002902  روز3,350,000 ?
15پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 1000 تایی1000یک رو4803402  روز1,080,000 ?
16پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 2000 تایی2000یک رو4803402  روز1,780,000 ?
17پوستر گلاسه 135گرمی B3 یکرو 5000 تایی5000یک رو3404802  روز3,950,000 ?
پوستر تحریر ایرانی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 1000 تایی1000یک رو6904902  روز1,300,000 ?
2پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 2000 تایی2000یک رو6904902  روز1,950,000 ?
3پوستر تحریر ایرانی 50*70 یکرو 5000 تایی5000یک رو6904902  روز3,800,000 ?
4پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 1000 تایی1000یک رو6909902  روز3,100,000 ?
5پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 2000 تایی2000یک رو6909902  روز4,200,000 ?
6پوستر تحریر ایرانی 100*70 یکرو 5000 تایی5000یک رو6909902  روز7,400,000 ?
تحریر 100 گرمی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 100 گرمی 1000 تایی A4 یکرو استاندارد1000یک رو2102975  روز460,000 ?
2تحریر 100 گرمی 1000 تایی A5 یکرو استاندارد1000یک رو2101485  روز230,000 ?
3تحریر 100 گرمی B4 یکرو 1000 تایی1000دورو3402405  روز870,000 ?
4تحریر 100 گرمی B5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1702405  روز500,000 ?
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی تحریر 80گرمی 1000 تایی
 • قسمت های چسب باید سفید باشد تیراژ: 0
1000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

300,000

325,000

?
2پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 2000 تایی2000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

500,000

525,000

?
3پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 5000 تایی5000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

1,090,000

1,300,000

?
پاکت A3 تحریر 80گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 تحریر 80گرمی 1000 تایی1000دورو6604905  روز1,300,000 ?
2پاکت A3 تحریر 80گرمی 2000 تایی2000دورو6604905  روز2,195,000 ?
3پاکت A3 تحریر 80گرمی 5000 تایی5000دورو6604905  روز4,700,000 ?
پاکت A4 تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر 80 گرمی 1000 تایی1000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

785,000

820,000

?
2پاکت A4 تحریر 80 گرمی 2000 تایی2000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

1,210,000

1,220,000

?
3پاکت A4 تحریر 80 گرمی 5000 تایی5000یک رو3454805  روز2,500,000 ?
پاکت تحریر 100گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر 100گرمی 1000تایی1000یک رو3454807  روز1,030,000 ?
2پاکت A5 تحریر 100گرمی 1000تایی1000یک رو3402607  روز525,000 ?
3پاکت ملخی تحریر 100گرمی 1000تایی1000یک رو2502307  روز410,000 ?
4پاکت 100 گرمی 1000 تایی A31000یک رو6604905  روز1,700,000 ?
پاکت A5 تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 تحریر 80 گرمی 1000 تایی 1000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

405,000

435,000

?
2پاکت A5 تحریر 80 گرمی 2000تایی 2000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

635,000

665,000

?
3پاکت A5 تحریر 80 گرمی 5000 تایی 5000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

1,320,000

1,520,000

?
پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 1000 تایی1000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

470,000

495,000

?
2پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 2000 تایی2000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

835,000

860,000

?
3پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی 5000تایی5000یک رو2502307  روز  عادی

3  روز  فوری

1,930,000

2,200,000

?
پاکت A3 گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی1000دورو6604905  روز2,230,000 ?
2پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی2000دورو6604905  روز3,800,000 ?
3پاکت A3 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی5000دورو6604905  روز8,400,000 ?
پاکت تحریر ایرانی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر ایرانی 1000تایی1000یک رو3454809  روز680,000 ?
2پاکت A5 تحریر ایرانی 1000تایی1000یک رو3402609  روز380,000 ?
3پاکت ملخی تحریر ایرانی 1000تایی1000یک رو2502309  روز300,000 ?
پاکت تحریر ایرانی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر ایرانی 2000تایی2000دورو3454809  روز1,000,000 ?
2پاکت A5 تحریر ایرانی 2000 تایی2000یک رو3402609  روز580,000 ?
3پاکت ملخی تحریر ایرانی 2000تایی2000یک رو2502309  روز450,000 ?
پاکت A5 گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 1000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

580,000

610,000

?
2پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 2000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

982,000

1,015,000

?
3پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 5000یک رو3402607  روز  عادی

3  روز  فوری

2,195,000

2,350,000

?
پاکت A4 گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی1000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

1,135,000

1,170,000

?
2پاکت A4 گلاسه 135گرمی 2000تایی2000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

1,915,000

1,950,000

?
3پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی5000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

4,250,000

4,450,000

?
پاکت تحریر ایرانی 5000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر ایرانی 5000 تایی5000دورو3454809  روز2,200,000 ?
2پاکت A5 تحریر ایرانی 5000 تایی5000دورو3402609  روز1,090,000 ?
3پاکت ملخی تحریر ایرانی 5000 تایی5000دورو2502309  روز890,000 ?
پاکت کتان 120 گرم
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 کتان 120 گرمی 1000 تایی1000یک رو6904906  روز2,580,000 ?
2پاکت A4 کتان 120 گرمی 1000 تایی1000یک رو3454806  روز1,358,000 ?
3پاکت A5 کتان 120 گرمی 1000 تایی1000یک رو3402606  روز690,000 ?
4پاکت ملخی کتان 120 گرمی 1000 تایی1000یک رو2502306  روز545,000 ?
سربرگ کتان 120 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1سربرگ کتان 120 گرمی A4 یکرو 1000 تایی1000یک رو2102975  روز600,000 ?
2سربرگ کتان 120 گرمی A4 دورو 1000 تایی1000دورو2102975  روز830,000 ?
3سربرگ کتان 120 گرمی A5 یکرو 1000 تایی1000یک رو2101485  روز300,000 ?
4سربرگ کتان 120 گرمی A5 دورو 1000 تایی1000دورو2101485  روز415,000 ?
5سربرگ کتان 120 گرمی A6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1481055  روز165,000 ?
6سربرگ کتان 120 گرمی A6 دورو 1000 تایی1000دورو1481055  روز230,000 ?
تحریر ایرانی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 یکرو1000یک رو2002907  روز195,000 ?
2تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 دورو1000دورو2002907  روز275,000 ?
3تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 یکرو1000یک رو1452007  روز95,000 ?
4تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 دورو1000دورو1452007  روز140,000 ?
5تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 یکرو1000یک رو1001457  روز49,000 ?
6تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 دورو1000دورو1001457  روز69,000 ?
7تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 یکرو1000یک رو1002007  روز80,000 ?
8تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 دورو1000دورو1002007  روز120,000 ?
تحریر ایرانی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 2000 تایی A4 یکرو2000یک رو2002907  روز305,000 ?
2تحریر ایرانی 2000 تایی A4 دورو2000دورو2002907  روز400,000 ?
3تحریر ایرانی 2000 تایی A5 یکرو2000یک رو1452007  روز150,000 ?
4تحریر ایرانی 2000 تایی A5 دورو2000دورو1452007  روز200,000 ?
5تحریر ایرانی 2000 تایی A6 یکرو2000یک رو1001457  روز75,000 ?
6تحریر ایرانی 2000 تایی A6 دورو 2000دورو1001457  روز100,000 ?
7تحریر ایرانی 2000 تایی - 10x20 یکرو2000یک رو1002007  روز140,000 ?
8تحریر ایرانی 2000 تایی 10x20 دورو2000دورو1002007  روز160,000 ?
تحریر ایرانی 5000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 5000 تایی A4 یکرو5000یک رو2002907  روز630,000 ?
2تحریر ایرانی 5000 تایی A4 دورو5000دورو2002907  روز750,000 ?
3تحریر ایرانی 5000 تایی A5 یکرو5000یک رو1452007  روز315,000 ?
4تحریر ایرانی 5000 تایی A5 دورو5000دورو1452007  روز375,000 ?
5تحریر ایرانی 5000 تایی A6 یکرو5000یک رو1001457  روز155,000 ?
6تحریر ایرانی 5000 تایی َA6 دورو5000دورو1001457  روز185,000 ?
7تحریر ایرانی 5000 تایی 10x20دورو5000دورو1002007  روز270,000 ?
8تحریر ایرانی 5000 تایی - 10x20 یکرو5000یک رو1002007  روز240,000 ?
تحریر 80گرمی 1000تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80گرمی B4 یکرو 1000تایی1000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

355,000

370,000

?
2تحریر 80گرمی B4 دورو 1000تایی1000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

545,000

562,000

?
3تحریر 80گرمی B5 یکرو 1000تایی1000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

177,000

188,000

?
4تحریر 80گرمی B5 دورو 1000تایی1000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

275,000

285,000

?
5تحریر 80گرمی B6 یکرو 1000تایی1000یک رو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

88,000

92,000

?
6تحریر 80گرمی B6 دورو 1000تایی1000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

135,000

140,000

?
تحریر 80گرمی 2000 تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80گرمی B4 یکرو 2000 تایی2000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

540,000

560,000

?
2تحریر 80گرمی B4 دورو 2000 تایی2000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

750,000

770,000

?
3تحریر 80گرمی B5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

270,000

285,000

?
4تحریر 80گرمی B5 دورو 2000 تایی2000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

375,000

390,000

?
5تحریر 80گرمی B6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

134,000

144,000

?
6تحریر 80گرمی B6 دورو 2000 تایی2000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

185,000

195,000

?
تحریر 80گرمی 5000تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80گرمی B4 یکرو 5000 تایی5000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

1,100,000

1,125,000

?
2تحریر 80گرمی B4 دورو 5000 تایی5000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

1,365,000

1,390,000

?
3تحریر 80گرمی B5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

550,000

570,000

?
4تحریر 80گرمی B5 دورو 5000 تایی5000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

680,000

700,000

?
5تحریر 80گرمی B6 یکرو 5000 تایی5000یک رو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

272,000

288,000

?
6تحریر 80گرمی B6 دورو 5000 تایی5000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

340,000

355,000

?
گلاسه 135گرمی 1000 تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135گرمی B4 یکرو 1000 تایی1000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

545,000

560,000

?
2گلاسه 135گرمی B4 دورو 1000 تایی1000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

745,000

760,000

?
3گلاسه 135گرمی B5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

270,000

280,000

?
4گلاسه 135گرمی B5 دورو 1000 تایی1000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

370,000

380,000

?
5گلاسه 135گرمی B6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

135,000

140,000

?
6گلاسه 135گرمی B6 دورو 1000 تایی1000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

185,000

190,000

?
گلاسه 135گرمی 2000تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135گرمی B4 یکرو 2000 تایی2000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

908,000

928,000

?
2گلاسه 135گرمی B4 دورو 2000 تایی2000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

1,130,000

1,150,000

?
3گلاسه 135گرمی B5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

450,000

465,000

?
4گلاسه 135گرمی B5 دورو 2000 تایی2000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

565,000

575,000

?
5گلاسه 135گرمی B6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

225,000

235,000

?
6گلاسه 135گرمی B6 دورو 2000 تایی2000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

280,000

290,000

?
گلاسه 135گرمی 5000تایی سایز B
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135گرمی B4 یکرو 5000 تایی5000یک رو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

2,000,000

2,020,000

?
2گلاسه 135گرمی B4 دورو 5000 تایی5000دورو3402405  روز  عادی

2  روز  فوری

2,280,000

2,305,000

?
3گلاسه 135گرمی B5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

1,000,000

1,020,000

?
4گلاسه 135گرمی B5 دورو 5000 تایی5000دورو1702405  روز  عادی

2  روز  فوری

1,140,000

1,160,000

?
5گلاسه 135گرمی B6 یکرو 5000 تایی5000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

500,000

515,000

?
6گلاسه 135گرمی B6 دورو 5000 تایی5000دورو1701205  روز  عادی

2  روز  فوری

570,000

585,000

?
ست اداری یک
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1ست اداری 1 - تحریر 80 گرمی
 • پاکت ملخی تیراژ: 1000
 • سربرگ A4 تیراژ: 2000
 • سربرگ A5 تیراژ: 2000
1000یک رو5944405  روز  عادی

3  روز  فوری

1,400,000

1,580,000

?
2ست اداری 1 - تحریر 100 گرمی
 • پاکت ملخی تیراژ: 1000
 • سربرگ A4 تیراژ: 2000
 • سربرگ A5 تیراژ: 2000
1000یک رو5944407  روز  عادی

3  روز  فوری

1,850,000

1,990,000

?
3ست اداری 1 کتان 120 گرمی 1000 تایی1000یک رو5944405  روز2,420,000 ?
ست اداری دو
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1ست اداری 2 - تحریر 80 گرمی
 • پاکت ملخی تیراژ: 1000
 • پاکت A4 تیراژ: 1000
 • سربرگ A4 تیراژ: 1000
1000یک رو6904907  روز  عادی

3  روز  فوری

1,530,000

1,740,000

?
2ست اداری 2 کتان 120گرمی 1000 تایی1000یک رو6904905  روز2,590,000 ?
3ست اداری 2 - تحریر 100 گرمی
 • پاکت ملخی تیراژ: 1000
 • پاکت A4 تیراژ: 1000
 • سربرگ A4 تیراژ: 1000
1000یک رو6904907  روز  عادی

3  روز  فوری

2,020,000

2,230,000

?
پاکت طلا کوب 80 گرم ملخی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی1000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز  فوری

500,000

600,000

?
2پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی2000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز  فوری

1,050,000

1,000,000

?
3پاکت ملخی طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی5000یک رو25023012  روز  عادی

6  روز  فوری

1,950,000

2,100,000

?
گلاسه 170 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 170گرمی A4 یکرو 1000 تایی1000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

480,000

520,000

?
2گلاسه 170گرمی A4 دورو 1000 تایی1000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

585,000

620,000

?
3گلاسه 170گرمی A5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

250,000

270,000

?
4گلاسه 170گرمی A5 دورو 1000 تایی1000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

300,000

320,000

?
5گلاسه 170گرمی A6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

130,000

150,000

?
6گلاسه 170گرمی A6 دورو 1000 تایی1000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

160,000

180,000

?
7گلاسه 170گرمی A4 یکرو 2000 تایی2000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

865,000

885,000

?
8گلاسه 170گرمی A4 دورو 2000 تایی2000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

1,015,000

1,035,000

?
9گلاسه 170گرمی A5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

430,000

445,000

?
10گلاسه 170گرمی A5 دورو 2000 تایی2000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

505,000

520,000

?
11گلاسه 170گرمی A6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

215,000

225,000

?
12گلاسه 170گرمی A6 دورو 2000 تایی2000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

250,000

260,000

?
13گلاسه 170گرمی A4 یکرو 4000 تایی4000یک رو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

1,615,000

1,640,000

?
14گلاسه 170گرمی A4 دورو 4000 تایی4000دورو2002905  روز  عادی

2  روز  فوری

1,800,000

1,825,000

?
15گلاسه 170گرمی A5 یکرو 4000 تایی4000یک رو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

805,000

825,000

?
16گلاسه 170گرمی A5 دورو 4000 تایی4000دورو1452005  روز  عادی

2  روز  فوری

900,000

920,000

?
17گلاسه 170گرمی A6 یکرو 4000 تایی4000یک رو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

400,000

415,000

?
18گلاسه 170گرمی A6 دورو 4000 تایی4000دورو1001455  روز  عادی

2  روز  فوری

445,000

460,000

?
پاکت طلاکوب 80 گرم A3
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی1000یک رو6604907  روز1,650,000 ?
2پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی1000یک رو6604907  روز2,450,000 ?
3پاکت A3 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی5000یک رو6604907  روز  عادی

2  روز  فوری

5,100,000

5,300,000

?
پاکت طلاکوب 80 گرم A5
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی 1000یک رو34026010  روز   عادی

5  روز  فوری

700,000

750,000

?
2پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی 2000یک رو3402600    

10  روز  عادی

5  روز  فوری

0

1,200,000

1,350,000

?
3پاکت A5 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی 5000یک رو34026010  روز  عادی

5  روز  فوری

2,650,000

2,750,000

?
پاکت طلاکوب 80 گرم A4
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 1000 تایی1000یک رو34548010  روز  عادی

5  روز  فوری

1,200,000

1,250,000

?
2پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 2000 تایی2000یک رو34548010  روز  عادی

5  روز  فوری

1,850,000

2,000,000

?
3پاکت A4 طلاکوب تحریر 80گرمی 5000 تایی5000یک رو3454807  روز  عادی

3  روز  فوری

3,700,000

3,900,000

?
پاکت طلاکوب 135 گرم ملخی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی 1000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز  فوری

800,000

850,000

?
2پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی 2000یک رو25023010  روز  عادی

10  روز   فوری

1,350,000

1,400,000

?
3پاکت ملخی طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی 5000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز  فوری

3,050,000

3,150,000

?
پاکت طلاکوب 135 گرم A3
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 1000 تایی1000یک رو66049010  روز2,750,000 ?
2پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 2000 تایی1000یک رو66049010  روز4,300,000 ?
3پاکت A3 طلاکوب گلاسه 135 گرمی 5000 تایی1000یک رو66049010  روز10,200,000 ?
پاکت طلاکوب 135 گرم A4
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی1000یک رو34548010  روز  عادی

5  روز  فوری

1,635,000

1,750,000

?
2پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی2000یک رو34548010  روز  عادی

5  روز  فوری

2,700,000

2,850,000

?
3پاکت A4 طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی5000یک رو34548010  روز  عادی

5  روز  فوری

5,500,000

5,700,000

?
پاکت طلاکوب 135 گرم A5
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 1000 تایی1000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز   فوری

900,000

1,000,000

?
2پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 2000 تایی2000یک رو25023010  روز  عادی

5  روز  فوری

1,550,000

1,650,000

?
3پاکت A5 طلاکوب گلاسه 135گرمی 5000 تایی5000یک رو34026010  روز  عادی

5  روز  فوری

3,350,000

3,500,000

?
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی ملخی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی1000یک رو25023010  روز600,000 ?
2پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی2000یک رو25023010  روز980,000 ?
3پاکت ملخی طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی5000یک رو25023010  روز2,100,000 ?
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A5
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی1000یک رو34026010  روز750,000 ?
2پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی2000یک رو34026010  روز1,130,000 ?
3پاکت A5 طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی5000یک رو34026010  روز2,240,000 ?
پاکت طلاکوب تحریر ایرانی A4
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 1000 تایی1000یک رو34548010  روز1,200,000 ?
2پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 2000 تایی2000یک رو34548010  روز1,800,000 ?
3پاکت A4 طلاکوب تحریر ایرانی 5000 تایی5000یک رو34548010  روز3,500,000 ?
فرم اختصاصی بروشورها
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 1000 تایی1000دورو2976307  روز  عادی

2  روز  فوری

2,330,000

2,580,000

?
2بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 2000 تایی2000دورو2976307  روز  عادی

2  روز  فوری

3,570,000

3,840,000

?
3بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت A4 استاندارد 4000 تایی4000دورو2976307  روز  عادی

2  روز  فوری

6,550,000

6,690,000

?
4بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 1000 تایی1000دورو2105927  روز  عادی

2  روز  فوری

1,310,000

1,580,000

?
5بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 2000 تایی2000دورو2105927  روز  عادی

2  روز  فوری

2,030,000

2,300,000

?
6بروشور گلاسه 170 گرمی 4لت A5 استاندارد 4000 تایی4000دورو2105927  روز  عادی

2  روز  فوری

3,750,000

3,900,000

?
7بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 1000 تایی1000دورو6902307  روز  عادی

2  روز  فوری

1,440,000

1,680,000

?
8بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 2000 تایی2000دورو6902307  روز  عادی

2  روز  فوری

2,330,000

2,620,000

?
9بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 23*23 4000 تایی4000دورو6902307  روز  عادی

2  روز  فوری

4,650,000

4,850,000

?
10بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 1000 تایی1000دورو6002007  روز  عادی

2  روز  فوری

1,270,000

1,480,000

?
11بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 2000 تایی2000دورو6002007  روز  عادی

2  روز  فوری

1,980,000

2,200,000

?
12بروشور گلاسه 170 گرمی 3لت 20*20 4000 تایی4000دورو6002007  روز  عادی

2  روز  فوری

3,700,000

3,900,000

?
پاکت طلاکوب تحریر 100 گرم
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی1000یک رو3454807  روز1,550,000 ?
2پاکت A5 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی1000یک رو3402607  روز1,100,000 ?
3پاکت ملخی طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی1000یک رو34026010  روز850,000 ?
4پاکت A3 طلاکوب تحریر 100 گرمی 1000تایی1000یک رو6604907  روز2,250,000 ?
پاکت طلاکوب کتان 120 گرم
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1پاکت A3 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی1000یک رو6604907  روز3,150,000 ?
2پاکت A4 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی1000یک رو3454807  روز1,900,000 ?
3پاکت A5 طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی1000یک رو3402607  روز1,200,000 ?
4پاکت ملخی طلاکوب کتان 120گرمی 1000تایی1000یک رو2502307  روز900,000 ?
تقویم های رومیزی اختصاصی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تقویم رومیزی 20*14.5500دورو14520010  روز4,420,000 ?
2تقویم رومیزی 20*14.51000دورو14520010  روز7,000,000 ?
3تقویم رومیزی 20*14.52000دورو14520010  روز12,150,000 ?
4تقویم رومیزی 20*14.5 5000دورو14520010  روز27,850,000 ?
5تقویم رومیزی 22*10500دورو22010010  روز3,460,000 ?
6تقویم رومیزی 22*101000دورو22010010  روز5,690,000 ?
7تقویم رومیزی 22*102000دورو22010010  روز10,340,000 ?
8تقویم رومیزی 22*105000دورو22010010  روز23,990,000 ?
تقویم های رومیزی عمومی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)زمان تحویلقیمتراهنما
1تقویم رومیزی 20*14.5 طرح باستانی5یک رو1704010  روز6,400 ?
2تقویم رومیزی 20*14.5 طرح هخامنشی5یک رو1704010  روز6,400 ?
3تقویم رومیزی 20*14.5 طرح طبیعت5یک رو1704010  روز6,400 ?
4تقویم رومیزی 20*14.5 طرح توریستی5یک رو1704010  روز6,400 ?
5تقویم رومیزی 22*10 طرح باستانی5یک رو1704010  روز5,900 ?
6تقویم رومیزی 22*10 طرح هخامنشی5یک رو1704010  روز5,900 ?
7تقویم رومیزی 22*10 طرح طبیعت5یک رو1704010  روز5,900 ?
8تقویم رومیزی 22*10 طرح توریستی5دورو1704010  روز5,900 ?