تعرفه خدمات - مجتمع چاپ اندیشه برتر

کارت ویزیت ساده
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1سلفون براق یکرو1000یک رو85485  عادی

1  فوری

37,000 تومان

42,000 تومان

?
2سلفون براق دورو1000دورو85485  عادی

1  فوری

46,000 تومان

51,000 تومان

?
3سلفون مات یکرو1000یک رو85485  عادی

1  فوری

37,000 تومان

42,000 تومان

?
4سلفون مات دورو1000دورو85485  عادی

1  فوری

46,000 تومان

51,000 تومان

?
5کتان یکرو1000یک رو85485  عادی

2  فوری

47,000 تومان

52,000 تومان

?
6کتان دورو1000دورو85485  عادی

2  فوری

51,000 تومان

56,000 تومان

?
7لیبل سلفون براق1000یک رو85485  عادی

2  فوری

45,000 تومان

50,000 تومان

?
8لیبل بدون روکش1000یک رو85487 روز کاری45,000 تومان?
کارت ویزیت فانتزی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1لمینت براق1000دورو90587  عادی

3  فوری

136,000 تومان

143,000 تومان

?
2لمینت مات1000دورو90607  عادی

3  فوری

188,000 تومان

200,000 تومان

?
3سلفون براق دور گرد1000دورو90605  عادی

2  فوری

64,000 تومان

72,000 تومان

?
4سلفون مات دورگرد1000دورو90605  عادی

2  فوری

64,000 تومان

72,000 تومان

?
5لمینت برجسته1000دورو90607  عادی

3  فوری

125,000 تومان

132,000 تومان

?
6لمینت برجسته مربع1000دورو60607  عادی

3  فوری

88,000 تومان

94,000 تومان

?
7لمینت برجسته طلاکوب1000دورو906010  عادی

3  فوری

210,000 تومان

290,000 تومان

?
8لمینت برجسته طلاکوب مربع 1000دورو606010  عادی

3  فوری

155,000 تومان

210,000 تومان

?
9کتان دورگرد1000دورو90605 روز کاری88,000 تومان?
تحریر 80 گرمی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 1000 تایی1000یک رو2002905  عادی

2  فوری

122,000 تومان

136,000 تومان

?
2تحریر 80 گرم - A4 دورو - 1000 تایی1000دورو2002905  عادی

2  فوری

150,000 تومان

164,000 تومان

?
3تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1452005  عادی

2  فوری

62,000 تومان

67,000 تومان

?
4تحریر 80 گرم - A5 دورو - 1000 تایی1000دورو1452005  عادی

2  فوری

77,000 تومان

82,000 تومان

?
5تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1001455  عادی

2  فوری

30,000 تومان

33,000 تومان

?
6تحریر 80 گرم - A6 دورو - 1000 تایی1000دورو1001455  عادی

2  فوری

37,000 تومان

42,000 تومان

?
7تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 1000 تایی1000دورو1002005  عادی

2  فوری

60,000 تومان

65,000 تومان

?
8تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 1000 تایی1000یک رو1002005  عادی

2  فوری

50,000 تومان

55,000 تومان

?
تحریر 80 گرمی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرم - A4 یکرو - 2000 تایی2000یک رو2002905  عادی

2  فوری

204,000 تومان

225,000 تومان

?
2تحریر 80 گرم - A4 دورو - 2000 تایی2000دورو2002905  عادی

2  فوری

256,000 تومان

276,000 تومان

?
3تحریر 80 گرم - A5 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1452005  عادی

2  فوری

100,000 تومان

110,000 تومان

?
4تحریر 80 گرم - A5 دورو - 2000 تایی2000دورو1452005  عادی

2  فوری

125,000 تومان

135,000 تومان

?
5تحریر 80 گرم - A6 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1001455  عادی

2  فوری

50,000 تومان

55,000 تومان

?
6تحریر 80 گرم - A6 دورو - 2000 تایی2000دورو1001455  عادی

2  فوری

60,000 تومان

65,000 تومان

?
7تحریر 80 گرم - 10X20 یکرو - 2000 تایی2000یک رو1002005  عادی

2  فوری

70,000 تومان

75,000 تومان

?
8تحریر 80 گرم - 10X20 دورو - 2000 تایی2000دورو1002005  عادی

2  فوری

100,000 تومان

110,000 تومان

?
تحریر 80 گرمی 5000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80 گرمی A4 یکرو 5000 تایی5000یک رو2002905  عادی

2  فوری

450,000 تومان

480,000 تومان

?
2تحریر 80 گرمی A4 دورو 5000 تایی5000دورو2002905  عادی

2  فوری

510,000 تومان

540,000 تومان

?
3تحریر 80گرمی A5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1452005  عادی

2  فوری

235,000 تومان

240,000 تومان

?
4تحریر 80 گرمی A5 دورو 5000 تایی5000دورو1452005  عادی

2  فوری

250,000 تومان

275,000 تومان

?
5تحریر 80گرمی A6 یکرو 5000 تایی5000یک رو1001455  عادی

2  فوری

115,000 تومان

120,000 تومان

?
6تحریر 80 گرمی A6 دورو 5000 تایی5000دورو1001455  عادی

2  فوری

120,000 تومان

140,000 تومان

?
7تحریر 80 گرمی 10x20 یکرو 5000 تایی5000یک رو1002005  عادی

2  فوری

180,000 تومان

185,000 تومان

?
8تحریر 80 گرمی 10x20 دورو 5000 تایی5000دورو1002005  عادی

2  فوری

199,000 تومان

210,000 تومان

?
9تحریر 5000 تایی یکرو 10X105000دورو1001005  عادی

2  فوری

120,000 تومان

125,000 تومان

?
گلاسه 135 گرمی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 1000 تایی1000یک رو2002905  عادی

2  فوری

215,000 تومان

235,000 تومان

?
2گلاسه 135 گرمی A4 دورو 1000 تایی1000دورو2002905  عادی

2  فوری

270,000 تومان

290,000 تومان

?
3گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 1000 تایی1000یک رو1452005  عادی

2  فوری

105,000 تومان

115,000 تومان

?
4گلاسه 135 گرمی A5 دورو 1000 تایی1000دورو1452005  عادی

2  فوری

135,000 تومان

145,000 تومان

?
5گلاسه 135 گرمی A6 یکرو 1000 تایی1000یک رو1001455  عادی

2  فوری

50,000 تومان

55,000 تومان

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 1000 تایی1000دورو1001455  عادی

2  فوری

65,000 تومان

70,000 تومان

?
7گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 1000 تایی1000یک رو1002005  عادی

2  فوری

95,000 تومان

105,000 تومان

?
8گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 1000 تایی1000دورو1002005  عادی

2  فوری

115,000 تومان

125,000 تومان

?
گلاسه 135 گرمی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی A4 یکرو 2000 تایی2000یک رو2002905  عادی

2  فوری

435,000 تومان

460,000 تومان

?
2گلاسه 135 گرمی A4 دورو2000 تایی2000دورو2002905  عادی

2  فوری

515,000 تومان

540,000 تومان

?
3گلاسه 135 گرمی A5 یکرو 2000 تایی2000یک رو1452005  عادی

2  فوری

215,000 تومان

230,000 تومان

?
4گلاسه 135گرمی A5 دورو 2000 تایی2000دورو1452005  عادی

2  فوری

255,000 تومان

270,000 تومان

?
5گلاسه 135گرمی A6 یکرو 2000 تایی2000یک رو1001455  عادی

2  فوری

105,000 تومان

115,000 تومان

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 2000 تایی2000دورو1001455  عادی

2  فوری

130,000 تومان

135,000 تومان

?
7گلاسه 135 گرمی 10x20 یکرو 2000 تایی2000یک رو1002005  عادی

2  فوری

170,000 تومان

180,000 تومان

?
8گلاسه 135 گرمی 10x20 دورو 2000 تایی2000دورو1002005  عادی

2  فوری

180,000 تومان

190,000 تومان

?
9گلاسه 135گرمی 10X10 یکرو 2000 تایی2000دورو1001005  عادی

2  فوری

170,000 تومان

180,000 تومان

?
گلاسه 135 گرمی 5000تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1گلاسه 135 گرمی 5000 تایی A4 یکرو5000یک رو2002905  عادی

2  فوری

1,100,000 تومان

1,140,000 تومان

?
2گلاسه 135 گرمی A4دورو 5000 تایی5000دورو2002905  عادی

2  فوری

1,165,000 تومان

1,195,000 تومان

?
3گلاسه 135 گرمیA5 یکرو 5000 تایی5000یک رو1452005  عادی

2  فوری

550,000 تومان

570,000 تومان

?
4گلاسه 135گرمی A5 دورو 5000 تایی 5000دورو1452005  عادی

2  فوری

580,000 تومان

595,000 تومان

?
5گلاسه135 گرمی A6 یکرو 5000 تایی5000یک رو1001455  عادی

2  فوری

275,000 تومان

285,000 تومان

?
6گلاسه 135 گرمی A6 دورو 5000 تایی5000دورو1001452  فوی

5  عادی

295,000 تومان

290,000 تومان

?
7گلاسه 135 گرمی10x20 یکرو 5000 تایی5000یک رو1002005  عادی

2  فوری

350,000 تومان

370,000 تومان

?
8گلاه 135 گرمی 10x20دورو 5000 تایی5000دورو1002005  عادی

2  فوری

430,000 تومان

450,000 تومان

?
تحریر استاندارد
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر 80گرمی A4 استاندارد 1000 تایی1000یک رو2102975  عادی

2  فوری

150,000 تومان

170,000 تومان

?
2تحریر 80 گرمی A4 استاندراد 2000 تایی2000یک رو2102975  عادی

2  فوری

250,000 تومان

275,000 تومان

?
3تحریر 80گرمی A4 استاندارد 5000تایی5000یک رو2102975  عادی

2  فوری

510,000 تومان

540,000 تومان

?
4تحریر 80گرمی A5 استاندارد 1000 تایی یکرو1000یک رو2101485  عادی

2  فوری

75,000 تومان

85,000 تومان

?
5تحریر 80گرمی A5 استاندارد 2000 تایی یکرو2000یک رو2101485  عادی

2  فوری

125,000 تومان

135,000 تومان

?
6 تحریر 80گرمی A5 استاندارد 5000 تایی یکرو 5000یک رو2101485  عادی

2  فوری

250,000 تومان

265,000 تومان

?
پوستر تحریر80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 50x701000یک رو6904902 روز کاری740,000 تومان?
2پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 50x702000یک رو6904902 روز کاری1,150,000 تومان?
3پوستر تحریر 80 گرمی 1000 تایی 100X701000دورو6909902 روز کاری1,950,000 تومان?
4پوستر تحریر 80 گرمی 2000 تایی 100X702000دورو6909902 روز کاری3,300,000 تومان?
پوستر گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 50x701000یک رو6904902 روز کاری1,490,000 تومان?
2پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی50x702000یک رو6904902 روز کاری2,550,000 تومان?
3پوستر گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 100X701000دورو6909902 روز کاری3,500,000 تومان?
4پوستر گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 100X702000دورو6909902 روز کاری6,000,000 تومان?
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی تحریر 80گرمی 1000 تایی1000یک رو2502307  عادی÷

3  فوری

190,000 تومان

215,000 تومان

?
2پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 2000 تایی2000یک رو2502307  عادی

3  فوری

315,000 تومان

380,000 تومان

?
3پاکت ملخی تحریر 80 گرمی 5000 تایی5000یک رو2502307  عادی

3  فوری

725,000 تومان

790,000 تومان

?
پاکت A4 تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 تحریر 80 گرمی 1000 تایی1000یک رو3454807  عادی

3  فوری

415,000 تومان

450,000 تومان

?
2پاکت A4 تحریر 80 گرمی 2000 تایی2000یک رو3454807  عادی

3  فوری

700,000 تومان

850,000 تومان

?
3پاکت A4 تحریر 80 گرمی 5000 تایی5000یک رو3454805 روز کاری1,485,000 تومان?
پاکت A5 تحریر 80 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 تحریر 80 گرمی 1000 تایی 1000یک رو3402607  عادی

3  فوری

245,000 تومان

275,000 تومان

?
2پاکت A5 تحریر 80 گرمی 2000تایی 2000یک رو3402607  عادی

3  فوری

410,000 تومان

485,000 تومان

?
3پاکت A5 تحریر 80 گرمی 5000 تایی 5000یک رو3402607  عادی

3  فوری

910,000 تومان

1,080,000 تومان

?
پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت ملخی گلاسه 1000 تایی1000یک رو2502307  عادی

3  فوری

300,000 تومان

325,000 تومان

?
2پاکت ملخی گلاسه 135گرمی 2000 تایی2000یک رو2502307  عادی

3  فوری

630,000 تومان

730,000 تومان

?
3پاکت ملخی گلاسه 135 گرمی 5000تایی5000یک رو2502307  عادی

3  فوری

1,435,000 تومان

1,600,000 تومان

?
پاکت A5 گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی 1000یک رو3402607  عادی

3  فوری

410,000 تومان

440,000 تومان

?
2پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 2000 تایی 2000یک رو3402607  عادی

3  فوری

700,000 تومان

850,000 تومان

?
3پاکت A5 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی 5000یک رو3402607  عادی

3  فوری

1,745,000 تومان

1,999,000 تومان

?
پاکت A4 گلاسه 135 گرمی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 1000 تایی1000یک رو3454807  عادی

3  فوری

685,000 تومان

720,000 تومان

?
2پاکت A4 گلاسه 135گرمی 2000تایی2000یک رو3454807  عادی

3  فوری

1,325,000 تومان

1,490,000 تومان

?
3پاکت A4 گلاسه 135 گرمی 5000 تایی5000یک رو3454807  عادی

3  فوری

3,115,000 تومان

3,380,000 تومان

?
ست اداری یک
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1ست اداری 1 - تحریر 80 گرمی1000یک رو5904405  عادی

3  فوری

765,000 تومان

890,000 تومان

?
2ست اداری 1 - تحریر 100 گرمی1000یک رو5904407  عادی

3  فوری

1,065,000 تومان

1,280,000 تومان

?
ست اداری دو
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1ست اداری 2 - تحریر 80 گرمی1000یک رو6904907  عادی

3  فوری

865,000 تومان

1,050,000 تومان

?
2ست اداری 2 - تحریر 100 گرمی1000یک رو6904907  عادی

3  فوری

1,255,000 تومان

1,450,000 تومان

?
تحریر ایرانی 1000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 یکرو1000یک رو2002907 روز کاری95,000 تومان?
2تحریر ایرانی 1000 تایی - A4 دورو1000دورو2002907 روز کاری150,000 تومان?
3تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 یکرو1000یک رو1452007 روز کاری50,000 تومان?
4تحریر ایرانی 1000 تایی - A5 دورو1000دورو1452007 روز کاری75,000 تومان?
5تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 یکرو1000یک رو1001457 روز کاری23,000 تومان?
6تحریر ایرانی 1000 تایی - A6 دورو1000دورو1001457 روز کاری35,000 تومان?
7تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 یکرو1000یک رو1002007 روز کاری50,000 تومان?
8تحریر ایرانی 1000 تایی - 10x20 دورو1000دورو1002007 روز کاری70,000 تومان?
تحریر ایرانی 2000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 2000 تایی A4 یکرو2000یک رو2002907 روز کاری165,000 تومان?
2تحریر ایرانی 2000 تایی A4 دورو2000دورو2002907 روز کاری225,000 تومان?
3تحریر ایرانی 2000 تایی A5 یکرو2000یک رو1452007 روز کاری82,000 تومان?
4تحریر ایرانی 2000 تایی A5 دورو2000دورو1452007 روز کاری110,000 تومان?
5تحریر ایرانی 2000 تایی A6 یکرو2000یک رو1001457 روز کاری40,000 تومان?
6تحریر ایرانی 2000 تایی A6 دورو 2000دورو1001457 روز کاری55,000 تومان?
7تحریر ایرانی 2000 تایی - 10x20 یکرو2000یک رو1002007 روز کاری80,000 تومان?
8تحریر ایرانی 2000 تایی 10*20 دورو2000دورو1002007 روز کاری110,000 تومان?
تحریر ایرانی 5000 تایی
ردیفنوع کارتیراژنوع چاپطول(میلیمتر)عرض(میلیمتر)روز تحویلقیمتراهنما
1تحریر ایرانی 5000 تایی A4 یکرو5000یک رو2002907 روز کاری350,000 تومان?
2تحریر ایرانی 5000 تایی A4 دورو5000دورو2002907 روز کاری405,000 تومان?
3تحریر ایرانی 5000 تایی A5 یکرو5000یک رو1452007 روز کاری172,000 تومان?
4تحریر ایرانی 5000 تایی A5 دورو5000دورو1452007 روز کاری200,000 تومان?
5تحریر ایرانی 5000 تایی َA6 دورو5000دورو1001457 روز کاری100,000 تومان?
6تحریر ایرانی 5000 تایی 10*20 دورو5000دورو1002007 روز کاری190,000 تومان?
7تحریر ایرانی 5000 تایی A6 یکرو5000یک رو1001457 روز کاری85,000 تومان?
8تحریر ایرانی 5000 تایی - 10x20 یکرو5000یک رو1002007 روز کاری160,000 تومان?